Mathias, T.T.

Thomas Turnor Mathias (about 1866 – 1958), photographer, son of John Turnor Mathias of Cardigan

Advertisements